Methode

De methodologie achter de producten, diensten en projecten van Food Hub is gebaseerd op de transitie theorie. Met ons werk willen wij de transitie naar een ‘good, clean en fair‘ voedselsysteem versnellen.

Transities zijn alles omvattende, maatschappelijke omwentelingen: een totale verandering van organiseren, denken en doen. Een voorbeeld van een transitie is de omwenteling die na de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden, toen onder invloed van mechanisering en schaalvergroting de Europese landbouw werd gemoderniseerd.

De dynamiek in het voedselsysteem kan schematisch worden weergegeven in het Multi Level Perspective model. Het model bestaat uit drie niveaus: het socio-technical landscape, het socio-technical regime, en het niveau van niche-innovaties.

Het landscape niveau (socio-technical landscape) is het niveau van paradigma’s: de grote verhalen over het voedselsysteem. Deze paradigma’s worden gevoed door de publieke opinie, media, wetenschap en maatschappelijk debat.

Het middelste niveau (socio-technical regime) is ‘het voedselsysteem’: het dynamische evenwicht tussen overheden, bedrijven, instituties, en wetenschap.

Het onderste niveau (niche innovations) bestaat uit niches: technologische innovaties, startende bedrijven, start-ups, en kleine netwerken van actoren die nieuwe ideeën en werkwijzen delen en steunen.

Wanneer trends en paradigma’s veranderen op socio-technisch landschapsniveau en deze trends en veranderende paradigma’s aansluiting vinden bij netwerken die zich ontwikkelen op niche-niveau, wordt er zowel van bovenaf als van onderop druk uitgeoefend op het systeem. Het systeem zal zich weren, en tegelijkertijd innovatieve elementen vanuit de niches proberen over te nemen. Als de niche ontwikkelingen innovatief genoeg zijn en gebruik maken van de windows of opportunity die worden gecreëerd door paradigma wijzigingen, leidt dit tot een totale transitie van het systeem. Een nieuw systeem is gecreëerd.

Op dit moment bevindt het voedselsysteem zich midden in een transitie. Op landschapsniveau wisselen trends en ontwikkelingen zich in hoog tempo af. Het stikt van de nieuwe initiatieven, start-ups en (tijdelijke) netwerken van veranderaars op niche niveau die de potentie hebben om door te breken. Het systeem is in crisis en probeert haar positie te behouden en tegelijkertijd innovaties te incorporeren.

Dat het systeem onvergelijkbaar gaat veranderen, is zeker. Daarom is nu de tijd voor bedrijven, overheden en professionals die zich willen voorbereiden op het nieuwe systeem en een relevante positie willen in gaan nemen in het nieuwe systeem, om kennis te nemen van de trends en paradigma shifts die plaats vinden en in contact te komen met de netwerken en veranderaars op niche niveau.

Transitiewetenschap is ontwikkeld door onder andere John Grin, Jan Rotmans, Johan Schot, Frank Geels en Derk Loorbach. Meer weten over transities, zie het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) en het internationale Sustainability Transitions Research Network (STRN).

 

Bedrijven, overheden en professionals moeten zich voorbereiden op en aanpassen aan de transitie in het voedselsysteem. Het nieuwe voedselsysteem zal ingericht zijn op andere waarden en daarom andere spelregels kennen dan het huidige systeem. Food Hub helpt bedrijven, overheden en professionals zich aan te passen aan de huidige situatie en te bouwen aan toekomstbestendige bedrijfs- en organisatiemodellen.

Om succesvol te zijn als professional, bedrijf of organisatie in deze fase van de voedseltransitie is het van belang

  1. 1. te begrijpen welke ontwikkelingen er plaats vinden op paradigma-niveau,
  2. 2. koplopers zowel binnen- als buiten grote organisaties te identificeren om van te leren en mee samen te werken,
  3. 3. samenwerking te faciliteren tussen koplopers actief binnen niches, en professionals, bedrijven en overheden actief binnen het systeem.

Om professionals, bedrijven en overheden te helpen met deze vraagstukken, maakt de Food Hub programma’s op maat:

  1. 1. vernieuwende vormen van voedseleducatie, buiten en binnen het traditionele onderwijs,
  2. 2. trainingen, trendtours en workshops,
  3. 3. ondernemerschapsprogramma’s waarin de ontwikkeling van ‘start-ups’ maar ook agrarisch ondernemers wordt versneld.

Elke situatie is anders. In de praktijk ontwikkelen we de meeste programma’s in intensieve samenwerking met de opdrachtgever. Meer weten? Stuur ons een email via hello@thefoodhub.org.